MENU

Tarko Kozmetik. All rights reserved.
loading

KVKK Aydınlatma Metni

Gizlilik ve Aydınlatma Metni:

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

 1. Kişisel Verilerinizin korunması ve gizliliğinin sağlanması konusunda son derece kararlı ve duyarlıyız ve bu doğrultuda Tarko İtriyat Sanayi ve İthalat Limited Şirketi olarak Kişisel Verilerinizin gizliliğini sağlayacağımızı ve Kişisel Verilerinizin toplanılması, kullanılması, saklanması, açıklanması, aktarılması, güvenliği ve erişimine ilişkin politika ve uygulamalarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat tarafından çizilen sınırlar çerçevesinde gerçekleştireceğimizi beyan ederiz. Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, veri sorumlusunun kimliği, işlenen kişisel veri örnekleri, kişisel verilerin işlenme amaçları, kişisel verilerin saklanma süresi, kişisel verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.
 2. Veri Sorumlusunun Kimliği:

 

KVKK uyarınca muhatap Veri Sorumlusu: İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 35110-0 sicil numarası ile kayıtlı, 824003489700016 Mersis numaralı, şirket merkezi Merkez Mahallesi, İyiniyet Sokak, No:4/1 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Tarko İtriyat Sanayi ve İthalat Limited Şirketi’dir.

 

 

 

 

 1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz?

 

Tarafınızca Sağlanan Kişisel Veriler: Ad-soyad, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, adres, telefon numaranız, cinsiyetiniz, kredi kartı bilgileri ve sair kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü Kişisel Verilerinizdir. Veritabanında yer alan Kişisel Verilerinizi her durumda KVKK kapsamında ve burada belirtilen amaçlar doğrultusunda toplama, saklama, işleme ve/veya işleme hakkına sahip olacağız.

 

 1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler:

Tarko İtriyat Sanayi ve İthalat Limited Şirketi olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; üyelik işlemlerinin tamamlanması, www.artnetshop.com internet sitemiz üzerinden alışveriş işlemini tamamlayabilmeniz ve satın aldığınız ürünlerin adresinize teslim edilmesi, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, web sitelerine üyelik ve iletişim formları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Saklama Süresi:

Kişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda ve mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilir. Tutulan veriler verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve İşleme Amaçları:

Tarko İtriyat Sanayi ve İthalat Limited Şirketi olarak, veri sorumlusu sıfatı ile yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

Kişisel Verileriniz kural olarak açık rızanıza istinaden tarafımızca işlenmektedir. KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın da işlenebilmektedir. Tarko İtriyat Sanayi ve İthalat Limited Şirketi olarak, www.artnetshop.com internet sitemiz üzerinden alışveriş işlemini tamamlayabilmeniz ve satın aldığınız ürünlerin adresinize teslim edilmesi, bu kapsamda gerekli durumlarda iletişime geçilmesi, iade işlemleri, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Tarko İtriyat Sanayi ve İthalat Limited Şirketi’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması gibi meşru menfaatlerimizi korumak gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması:

Tarko İtriyat Sanayi ve İthalat Limited Şirketi, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız:

KVKK Madde 11 uyarınca Tarko İtriyat Sanayi ve İthalat Limited Şirketi’ne başvurarak; Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, kişisel verilerinin birer kopyasını alma haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda belirtilen iletişim adreslerimizden güvenli elektronik imzalı olarak veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz. Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.

 

Diğer Hükümler:

 1. İşbu Gizlilik ve Aydınlatma Metninde yer alan hiçbir ifade KVKK tarafından güvence altına alınan haklarınızı sınırlayamaz.

  10. İşbu Gizlilik ve Aydınlatma Metni Türk Hukukuna tabidir ve bu doğrultuda yorumlanacaktır.

  11.
  İşbu Gizlilik ve Aydınlatma Metni’ni Web sitemizde ve Mobil Uygulamamızda güncel versiyonunu yayınlayarak zaman zaman değiştirebiliriz.

 

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvanı                                   : Tarko İtriyat Sanayii ve İthalat Ltd. Şti.

Vergi Dairesi/Vergi No       : Şişli V.D.- 8240034897

Adresi                                    : Merkez Mahallesi, İyi Niyet Sokak, No:4/1 Şişli/İstanbul

İletişim          : (0212) 210 79 56- (0212) 210 79 49

Fax                 : (0212) 210 79 20

E-mail          : info@tarkokozmetik.com.tr